• means photo available
1934-03-31
Shaykh
1934-05-31
Lailah
Saphir