• means photo available
1970-05-10
Bahim-Sarif
Barik Sahib

1972-06-30
Faruq

1981-07-12
Ghazim
Gholyat
Ghanyapamela
Ghaya
Ghazalia
Ghazira

1983-08-23
Hannibal
Hadesha
Hamira
Hannah
Harizza
2010-07-29
Imaan-Shetab
Indivar-Shayan
Iatallah Sheicha
Ibis Izabel
Ifrah Imene
Inayah Saadi
Iranbanu

2021-05-27
Jahandar
Jahangir ibn Qannaas
Jaiman Junaid
Jamaludin
Junia Javaneh
Jouya Javidan
Jeyran Jatayuh

2022-05-14
Keyan ibn Kadir
Kiranush