• means photo available
1990-09-06
Sadiq
Serapis
Seth
Sobek
Sokar
Sabah
Sabilge
Sabillah

1991-08-04
Seneb
Sennedjem
Shaman
Shedyet
Saga
Saynur
Suhaylah

1992-07-11
Sadras
Saladin
Salehard
Sanherib
Sabaka
Sadiya
Sahura
Salikia
1993-02-17
Sah-Riar
Sah-Zenan
Saibar
Serendibi
Seherazade
Siraz

1993-05-16
Savak-Sarnath
Sin-Iddinam
Samothrake
Sei-Shonagon
Shanzi

1994-03-21
Shah Alam
Shah Jahan
Same-Samaveda
Samo-Samatata
Sava-Satavahana

1994-04-04
Ain-Beidha
Ain-Bakhil
Ain-Buraydah
Ain-Buwaihidit
Ain-Biyara