• means photo available
1988-02-09
Xanthé
Xanthippa
Xanthoria
Xanthussa
Xenon
Xherast
Xynia

2006-04-22
Abigail
Agnessa
Ambrose
Anastazia
Antonius
Audrey