• means photo available
1969-07-15
Sidhi El-Ismene

1972-07-11
Sheebah
Shehelazadeh
Sheilah
Sherasadeh
Sherrih
Shittah
Shalinear
1976-09-10
Sahba
Sahbina
Sahdir
Sahdjan
Sahida
Sahlome
Sahrina
Sahriz